Netmárkabolt.hu
+36 30 517 1807 / +36 52 879 105
netmarkabolt@netmarkabolt.hu
Menü


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

BEVEZETÉS

A CÉG (a továbbiakban: HPH Special Kft., Székhely: 4026 Debrecen Vendég utca 84, Adószám: 12549502-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-007592) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.netmarkabolt.hu

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a HPH Special Kft. (székhely: 4026, Debrecen Vendég utca 84, Adószám: 12549502-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-007592 nyilvántartó hatóság: Hajdú-Bihar megyei Cégbírósága, adószám: 12549502-2-09) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A HPH Special Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.netmarkabolt.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint a Szolgáltató jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: HPH Special Kft

Székhely:  4026, Debrecen Vendég utca 84.

Levelezési cím: 4029 Debrecen Faraktár u.22.

Telefonszám: +36 52 879 079

Email cím: netmarkabolt {kukac} netmarkabolt {pont} hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60758/2012

 

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 3.5 joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


4. AZ ADATAINAK A MEGADÁSA ÖNKÉNTES

Az érintett nem köteles a személyes adatainak megadására, de azok hiányában nem tudja megvásárolni a webshopban elérhető termékeket, illetve szolgáltatásokat.

5. ADATKEZELÉSEK

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat  Az adatkezelés célja
 Felhasználói név    Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
 Jelszó     A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím   Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím  Technikai művelet végrehajtása.


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • személyesen: a felhasználói fiókba történő belépés után az összes személyes adatát az érintett  törölheti, vagy letöltheti.
 • postai úton:  a HPH Special Kft. 4029 Debrecen Faraktár u.22 címen,
 • e-mail útján:  info {kukac} konyhaluxnet {pont} hu  e-mail címen,
 • telefonon :    a +36 52 879-079 –es  számon.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
 •  Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

6. TECHNIKAI ADATOK

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookiek használatátát, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

7. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az érintett regisztrációt és bejelentkezést követően tud vásárolni az Adatkezelő honlapján. Regisztrálni és bejelentkezni egyrészt az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal, vagy külsős szolgáltatóknál történő meglévő regisztrációkkal lehet.

7.1 A kezelt adatok: Regisztráció a honlapon

Alapadatok: 

kötelező: e-mail cím, telefonszám, levelezés alapértelmezett nyelve

nem kötelező: felhasználónév, nem, születési idő

Számlázási cím(ek): 
kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helység, utca, házszám

nem kötelező: adószám

Szállítási cím(ek): 
kötelező: (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)

nem kötelező: e-mail cím

Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)

Adatkezelési cél: 
online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, 
a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.

Adatkezelés időtartama: 
a szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A hozzájárulást az info@konyhaluxnet.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni. Az érintett személy a felhasználói fiókját és annak teljes adattartalmát saját maga is törölheti, amennyiben bejelentkezik a fiókjába.

Adatkezelés jogalapja:
online termékértékesítés  esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapján a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján

 

7.2 A kezelt adatok: Regisztráció Facebook fiókkal

Amennyiben Facebook fiókkal rendelkezik a felhasználó, úgy a Bejelentkezés Facebook fiókkal gombra kattintva átirányítódik a külső szolgáltató belépési adatbekérő oldalára, ahol a korábban megadott (Facebook oldalon) regisztrált adatokkal lehet belépni az Adatkezelő oldalára. A beírt jelszóadatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá és nem is tárolja.
Facebook fiókkal történő belépés esetén az felhasználó nevét, e-mail címet, születési időt, nemét adja át a külső szolgáltató az Adatkezelő részére.

Adatkezelési cél:

online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése

Adatkezelés időtartama:
a szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A hozzájárulást az info@konyhaluxnet.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Adatkezelés jogalapja:

online termékértékesítés  esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Számvit. tv. 169.§ (2), az Áfa tv. 169.§ alapján a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján


7.3 A kezelt adatok: E-mailes, telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok

e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz e-mailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

Adatkezelési cél:

https://www.netmarkabolt.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

Adatkezelés időtartama:

az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást az info@konyhaluxnet.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Adatkezelés jogalapja:

az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.


7.4
 A kezelt adatok: Panaszkezelés során megadott személyes adatok:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) a panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelési cél:

https://www.netmarkabolt.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni  Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja:

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.


7.5 
A kezelt adatok: Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása során megadott személyes adatok

A személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint.

Adatkezelési cél:

Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása.

Adatkezelés időtartama:

az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint.

Adatkezelés jogalapja:

A promóciós tevékenység során kezelt adatok kezelésének jogalapja az adott promóció részvételi feltételeihez csatolt adatkezelési tájékoztatóban kerül meghatározásra


7.6 A kezelt adatok: Az alábbi Facebook oldalon megadott személyes adatok:

Kommentek és üzenetek a Konyhalux  Facebook oldalon https://www.facebook.com/konyhaluxnet/ oldalon

Adatkezelési cél:

A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 

7.7 A kezelt adatok: Marketing célú adatkezelések, hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelések

Név, e-mail cím, cím,telefonszám

Adatkezelési cél:

Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő hozzájárulás alapján profilalkotást végez annak érdekében, hogy az igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el, e-mailben, vagy a weboldalon jelenítheti meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

 

9. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Webszerver üzemeltetés
Név:DBI Szoftver Kft.
Székhely: 4034, Debrecen Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em.
Telefonszám:  +36 70 616 7027
E-mail cím:info@honlapbirodalom.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. a személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az érintettek köre:      A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatfeldolgozás célja, jogalapja:  A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, az adatkezelő az adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Könyvelési feladatok ellátása
Név: Cikloid Kft.
Székhely: 4028 Debrecen Hadházi 35 1.em. 2.ajtó
Telefonszám:    +36 52 349-181
E-mail cím:cikloidkft@gmail.com
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében.Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyílvántartásához szükséges mértékben, a Sztv.169.§ (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozás célja, jogalapja:

 A megrendelt/beérkezett termékek számlázhatósága,az adóhatóságok felé a számviteli törvény betartása,az adatkezelő az adatfeldolgóval kötött írásbeli szerződés alapján 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Mindaddig tart, amíg az érintett ügyfél másképp nem rendelkezik illetve 8év

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Az érintettek köre: Valamennyi rendelő ügyfél

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online marketing feladatok ellátása
Név:  DBI Szoftver Kft.
Székhely: 4034, Debrecen Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em.
Telefonszám:  +36 70 616 7027
E-mail cím:info@honlapbirodalom.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre:      A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatfeldolgozás célja, jogalapja:Online kampányok kezelése,az adatkezelő az adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Házhozszállítási feladatok ellátása
Név:Trans-Pack Logiszika Kft.
Székhely: 1097 Budapest Gubacsi u.32
Telefonszám:  06-30/648-6323
E-mail cím:info@trans-pack.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a megrendelt áru kiszállításáig kezelheti,ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozás célja:

A megrendelt termékek házhozszállításának biztosítása. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Mindaddig tart, amíg a szállítási feladatot elvégezte, utána az adatok törlésre kerülnek

Az adatfeldolgozás jogalapja:

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

Az érintettek köre: Valamennyi rendelő ügyfél

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Házhozszállítási feladatok ellátása
Név:GE Logisztik Kft. / HDT Futárszolgálat
Székhely:
1116 Budapest Hunyadi János út 162
Telefonszám: 
+36 /1/899-8503
E-mail cím:info[kukac]homedt.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:Az adatfeldolgozó az érintettnevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a megrendelt árukiszállításáig kezelheti,ezt követően haladéktalanul törli.
Az adatfeldolgozás célja:A megrendelt termékek házhozszállításának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Mindaddig tart, amíg a szállítási feladatot elvégezte, utána az adatok törlésre kerülnek
Az adatfeldolgozás jogalapja:Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.
Az érintettek köre:
Valamennyi rendelő ügyfél

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Házhozszállítási feladatok ellátása
Név:Kova Trans Kft.​
Székhely: 2220 Vecsés Róder I u.22.
Telefonszám:  +36 70 635 6005
E-mail cím:megrendeles[kukac]kovatrans.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a megrendelt áru kiszállításáig kezelheti,ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozás célja:

A megrendelt termékek házhozszállításának biztosítása. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Mindaddig tart, amíg a szállítási feladatot elvégezte, utána az adatok törlésre kerülnek

Az adatfeldolgozás jogalapja:

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

Az érintettek köre: Valamennyi rendelő ügyfél

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Árukereső szolgáltatás
Név: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely:   1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Telefonszám:  -
E-mail cím:  info@arukereso.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az érintett által megadott név, e-mail cím.

Az adatfeldolgozás célja:

Vásárlói vélemények gyűjtése saját maga és az adatkezelő számára. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Mindaddig tart, amíg az érintett ügyfél másképp nem rendelkezik. 

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Weboldal statisztikai adatok gyűjtése, remarketing
Név: Google Inc.
Székhely:  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Telefonszám:  +1 650 253 0000
Elérhetőség:https://www.google.com/intl/hu/contact/
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Cookie-k által beazonosított adatok,az adatkezelő által átadott és csak az adatkezelő számára beazonosítható statisztikai adatok,

Az adatfeldolgozás célja:

Online marketing kampányok megjelenítése,statisztikák készítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Mindaddig tart, amíg az érintett ügyfél másképp nem rendelkezik. 

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 Az adatkezelő megbízása alapján

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Weboldal statisztikai adatok gyűjtése, remarketing
Név: Facebook Ireland Limited - Facebook Ireland Ltd
Székhely:  Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland
Telefonszám:    +1 650 543 4800
Elérhetőség:https://www.facebook.com/help/contact/173545232710000
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatfeldolgozás célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az érintettek köre: 

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Online fizetés
Név:Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Telefonszám:  

+36 1 464 7099

Elérhetőség:compliance@barion.com
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

Az adatfeldolgozás célja:

 bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján

Az érintettek köre: 

A weboldalon valamennyi érintett, akik online fizetési módot választanak. 

 

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

11. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu